Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Switch to desktop Register Login

środa, 04 marzec 2015 19:12

Koleżanki i Koledzy,

Miło nam poinformować, że na spotkaniu, które odbyło się w Warszawie, w dniu 27 lutego 2015 roku, został powołany 17 osobowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.

czwartek, 19 luty 2015 17:03

Na stronach Sejmu RP pojawiła się opinia prawna i merytoryczna do znajdującego się obecnie w Komisji Zdrowia projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty autorstwa PTF – PSL. Zachęcamy do zapoznania się z tymi opiniami, gdyż podzielają one większość wątpliwości i zastrzeżeń jakie do tego projekty zgłaszało zarówno SFP jak i ogromne rzesze polskich Fizjoterapeutów.

piątek, 13 luty 2015 17:26

W dniu 11 lutego br. zarząd SFP wysłał do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia (także osobno do każdego z 40 członków tej Komisji) oraz do Ministra Zdrowia, Pani Premier oraz Prezesa NRL pismo będące stanowiskiem SFP w sprawie Opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 30.01.2015 r.

Treść listu:

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Zwracamy się do Państwa w związku z Opinią Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Cieszy nas fakt, że NRL nie formułuje żadnych merytorycznych uwag do projektu i popiera celowość ustawowej regulacji zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Analiza ww. dokumentu skłania nas jednak do wystosowania koniecznego komentarza, gdyż szczegółowa ocena Projektu jest wysoce nieprecyzyjna i może wprowadzać w błąd. 

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest dowodem daleko posuniętego braku wiedzy polskiego  środowiska  lekarskiego na temat zawodu fizjoterapeuty. Stanowisko to potwierdza więc, że jedną z przyczyn braku uregulowań prawnych w stosunku do fizjoterapeutów w Polsce jest niewiedza środowiska medycznego dotycząca miejsca, jakie zajmuje współcześnie zawód fizjoterapeuty w krajach najwyżej rozwiniętych. 

Należy pamiętać, że po 45 latach opóźnienia, pełny rozwój zawodowy rozpoczął się w Polsce dopiero po roku 1989 ale z częściowo zrozumiałych powodów  dotyczył tylko zawodu lekarza i pielęgniarki/położnej.  Zaniechanie niezbędnych uregulowań prawnych w zakresie innych zawodów medycznych spowodowało i powoduje poważne konsekwencje społeczne od 25 lat i utrwalanie błędnych stereotypów myślenia o wzorcach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Być może także w tym należy upatrywać tak druzgocących ocen polskiej służby zdrowia przez organizacje europejskie (przedostatnie miejsce w Europie). 

Już w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku nadano pełną autonomię zawodową fizjoterapeutom w kilku krajach. Obecnie dotyczy ona już 40 państw świata, w tym 17 krajów europejskich. We wszystkich doprowadziło to do natychmiastowego obniżenia kosztów opieki zdrowotnej w ramach rehabilitacji, radykalnego ułatwienia dostępu do fizjoterapii, oszczędności czasu pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i wielu innych korzyści, szeroko opisywanych w publikacjach naukowych na ten temat.  

Czytając Stanowisko Prezydium NRL, nie można pozbyć się wrażenia o częściowej zaściankowości treści tego oświadczenia, które nie przystoi powadze tak wysokiego przedstawiciela jednej z największych korporacji zawodowych. 

Nasze Towarzystwo Naukowo - Zawodowe nie jest autorem projektu, do którego odnosi się NRL i wiemy, że projekt ten posiada fragmenty, których nie popieramy. Nie można jednak zgodzić się z tezami NRL dotyczącymi zawodu fizjoterapeuty, jako niespełniającego kryteriów zawodu zaufania publicznego. Stanowimy trzecią pod względem liczebności grupę zawodową, zatrudnioną w opiece zdrowotnej w Polsce. Jest nas już ponad siedemdziesiąt tysięcy! Mamy w swoim gronie prawie 100 profesorów i około 2000 osób z tytułem doktora. Zdecydowana większość polskich fizjoterapeutów ustawicznie i intensywnie kształci się, dzięki czemu coraz wyraźniej wyróżnia się na tle kolegów z innych krajów Unii Europejskiej. Codziennie udzielamy pomocy połowie miliona Polaków i nie ma obecnie osoby, która w jakimś okresie życia nie korzysta z naszych usług. 

NRL w swojej opinii wydaje się być oderwaną od współczesnych realiów i praktyki udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce. W dokumencie ICD-9 (autorstwa WHO) stosowanym na co dzień przez wszystkie polskie placówki, które udzielają świadczeń refundowanych w ramach NFZ, znajduje się około 250 procedur fizjoterapeutycznych wymagających szczególnego i specjalistycznego przygotowania akademickiego, a kilkadziesiąt z nich to procedury badania przedmiotowego, które przeprowadza tylko fizjoterapeuta. Polscy fizjoterapeuci uzyskują codziennie, od około połowy miliona chorych, bardzo poufne informacje. Ma to miejsce  w czasie badania podmiotowego, przedmiotowego i w trakcie przeprowadzania  czasochłonnych zabiegów. Informacje te mają bardzo poufny charakter dotyczą stanu ciała, emocji, i psychiki pacjentów. Często ekspresja cierpienia jest spowodowana tym, że widzą  w fizjoterapeutach specjalistów, których mogą i chcą obdarzyć zaufaniem w zakresie stanu swojego.  Przeprowadzanie zabiegów fizjoterapeutycznych wymaga bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, któremu aplikuje się bodźce mechaniczne m.in. przez dotyk, opór, prowadzenie ruchu ciałem terapeuty i in.  To sprawia, że jego zaufanie do fizjoterapeuty jest warunkiem sine qua non  efektywności procesu fizjoterapii. 

Fizjoterapeuci nieustannie zalecają chorym i ich opiekunom konkretne postępowanie w zakresie fizjoterapii, konsultują i reagują na zdarzenia niepożądane w zakresie stanu ich układu ruchu itp.  Jednak w opinii Prezydium NRL zawód fizjoterapeuty nie polega „…na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążących się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi”. Jak brzmi to w świetle badań w Szwecji i Wielkiej Brytanii, które ujawniły, że zawód fizjoterapeuty jest w pierwszej trójce (pośród kilkuset innych) zawodów cieszących się największym zaufaniem publicznym,  wyprzedzając w obu tych krajach przedstawicieli zawodu oceniającego Projekt Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty?

Prezydium NRL odmawia fizjoterapeutom  prawa do bycia zawodem zaufania publicznego dlatego, że powinien mieć on „..dodatkowe normy etyki zawodowej, szczególną treść  ślubowania” oraz „kwalifikacje moralne” i „tradycje korporacji zawodowej”.  Wszystkie te elementy zawarte są właśnie  w projekcie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Mamy nieodparte wrażenie, że Prezydium NRL wydało opinię, nie czytając dokładnie Projektu Ustawy, gdzie znalazły się powyższe elementy, a ponadto egzamin państwowy, prawo wykonywania zawodu i Samorząd Zawodowy. 

Czytając wnikliwie opinię NRL, która w swojej ocenie odmawia fizjoterapeutom prawa do samorządu zawodowego, trudno nie zauważyć braku podstawowej logiki rozumowania w tym zakresie (przy całym szacunku dla piszących).  Ponadto, stworzenie samorządu zawodowego fizjoterapeutów jest jedynym rozwiązaniem, aby Skarb Państwa nie ponosił żadnych kosztów związanych z wydawaniem praw wykonywania zawodu. 

Prezydium NRL myli w swoim stanowisku pojęcie procesu rehabilitacji, rehabilitacji medycznej  i fizjoterapii,  traktując  je zamiennie, co w sposób zasadniczy zmienia ogląd problemu i nie ma nic wspólnego z już obowiązującymi przepisami w tej kwestii.  Fizjoterapeuci na całym świecie nie uzurpują sobie prawa do prowadzenia diagnostyki chorób, a jedynie prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej narządu ruchu (patrz procedury ICD-9) na poziomie funkcji ciała i aktywności . Wszystkie procedury fizjoterapii są jedynie komplementarne w stosunku do szerokiej gamy postępowania  lekarskiego i nie ingerują w nie w żadnym zakresie. Nieznajomość tego podstawowego elementu prowadzi właśnie do nieporozumień i braku zaufania do grupy zawodowej fizjoterapeutów. 

To między innymi brak elementarnego poszanowania zawodu fizjoterapeuty przez większość  środowiska medycznego doprowadził już w tej chwili do masowej migracji młodych, dobrze wykształconych fizjoterapeutów poza granice Polski, w poszukiwaniu szacunku i godnych warunków życia, które zapewnia im wiele krajów europejskich. 

Z wyrazami szacunku                                                                                  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Kopia listu do Komisji Zdrowia w PDF

Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z listem wysłanym do Ministra Zdrowia w sprawie wypowiedzi wice-ministra Sławomira Neumanna podczas obrad Sejmowej Komisji do spraw Kontroli Państwowej, która odbyła się w dniu 5 lutego br.

Kopia listu do Ministra Zdrowia w PDF

sobota, 07 luty 2015 19:07

W nawiązaniu do komunikatu zarządu SFP z dnia 10 grudnia 2014 roku oraz braku postępu prac sejmowych i rządowych nad Projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty, licznych krytycznych wypowiedzi przedstawicieli środowiska, zarząd SFP na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do procedowania „ścieżki obywatelskiej” Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty, który będzie zawierał:

1. Umożliwienie szerokiego dostępu społeczeństwa polskiego do usług fizjoterapeutycznych,

2. Stopniowanie kompetencji zawodowych zgodnych z polityką Światowej Konfederacji Fizjoterapii, zakładającej wprowadzenie jak najszerszej autonomii zawodowej,

3. Samorząd zawodowy,

4. Egzamin Państwowy,

5. Uznanie zawodu fizjoterapeuty jako zawodu „Zaufania Publicznego”.

W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o przyłączenie się do wspólnych aktywnych działań. Prosimy o pisemne zgłaszanie deklaracji gotowości do pomocy przy zbieraniu (w swoim środowisku) podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.

Z naszych szacunkowych obliczeń wynika, że aby skutecznie zebrać minimum 100.000 podpisów obywateli polskich w okresie 3 miesięcy musi nas być nie mniej niż 500 osób.

Osoby chętne do współpracy prosimy o zarejestrowanie swojej deklaracji do dnia 25 lutego 2015 roku

 korzystając z formularza on-line, który dostępny jest tutaj: KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ TUTAJ>>

 

W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby osób gotowych do współpracy będziemy zmuszeni zrezygnować z tej inicjatywy.

Z poważaniem

Zarząd Główny SFP

 

Dokumenty do pobrania:

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Wzór wykazu obywateli popierających projekt ustawy

wtorek, 23 grudzień 2014 11:15

Opinia doktora Zbigniewa Wrońskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii, w sprawie poselskich projektów Ustaw o Zawodzie Fizjoterapeuty.

1 grudnia 2014 roku Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii przesłał do Ministerstwa Zdrowia swoją opinie na temat dwóch poselskich Projektów Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Aby zapoznać się z tą opinią KLIKNIJ TUTAJ>>

środa, 10 grudzień 2014 16:13

Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

W związku z trwającymi od kilku tygodni ożywionymi (wręcz burzliwymi) reakcjami Środowiska Fizjoterapeutycznego (zwłaszcza jego młodszej części), sprowokowanymi złożeniem do Sejmu RP Projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty - autorstwa Posłów PSL i PTF – Zarząd SFP pragnie poinformować, że:
1. W pełni podzielamy obawy Środowiska, co do zagrożeń, jakie złożony do Sejmu projekt może przynieść dla większości Fizjoterapeutów,
2. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że zarówno projekt autorstwa PSL-PTF oraz projekt autorstwa PO (przy którym jak się okazało koledzy z PTF też współpracowali) nie uzyskały i nie uzyskają w takiej formie poparcia SFP. Wyraz tego daliśmy w Opinii wysłanej do Ministerstwa Zdrowia - patrz komunikat opublikowany 4 grudnia br.
3. Jako, że dotychczasowe próby przeprowadzenia wspólnego, mającego poparcie całego środowiska, projektu ustawy okazały się niemożliwe  – Zarząd SFP zdecydował się powrócić do prac nad swoim pierwotnym projektem ustawy jaki był złożony do Ministerstwa Zdrowia w kwietniu 2012 roku. Link do projektu. Jak pamiętacie, procedowanie tego projektu zostało bardzo opóźnione przez ówczesnego Konsultanta Krajowego ds. Fizjoterapii Pana Zbigniewa Śliwińskiego.

4. Chcielibyśmy poznać Wasze zdanie, dowiedzieć się czego według Was brakuje, co chcielibyście zmienić, ulepszyć, poprawić. Następnie Wasze uwagi przekażemy prawnikom, którzy ten Projekt pisali. Poprosimy o ich uwzględnienie i jeśli będzie to możliwe - a co najważniejsze będzie to zgodne z prawem polskim i europejskim - dodanie ich do Projektu.
5. Mamy nadzieję, że przy Waszej pomocy powstanie najlepszy możliwy Projekt, który będzie można nazwać ŚRODOWISKOWYM – projekt,  który zadba o interesy wszystkich polskich Fizjoterapeutów.
6. Apelujemy zatem do całego Środowiska o zapoznanie się z tym projektem i przesyłanie do nas wszelkich uwag i sugestii (do końca bieżącego roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).
7. Jak tylko uzyskamy Wasze szerokie poparcie dla tego Środowiskowego projektu wtedy podejmiemy wspólnie z Wami próbę doprowadzenia do uchwalenia tej ustawy, korzystając z tzw. ścieżki obywatelskiej. Będzie się to wiązało między innymi z zebraniem co najmniej 100.000 podpisów poparcia (obywateli polskich) pod projektem. Obserwując „czarę goryczy” jak się w naszym środowisku rozlała, jesteśmy przekonani, że to nie tylko jest możliwe, ale wręcz konieczne.
8. Czy się uda? Nie wiemy!!! Jesteśmy jednak pewni, że tylko wspólnie i z Waszą pomocą i zaangażowaniem mamy szansę. Postarajmy się zrobić wszystko, aby stać się niezależną i szanowaną grupa zawodową, decydującą samodzielnie o celach, planie terapii i o jej wykonaniu. Tak, jak robią to nasze koleżanki i koledzy w krajach medycznie cywilizowanych. Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że w pełni popieramy spontaniczne akcje jakie się w ostatnich dniach i tygodniach (zwłaszcza w mediach społecznościowych) odbywają. Możecie liczyć na nasze wsparcie.

Z poważaniem,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska  

 

 

 

 

czwartek, 04 grudzień 2014 19:53

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska uchwałą nr 01 z dnia 01 grudnia 2014 roku podjął jednogłośną decyzję o wystawieniu negatywnej opinii obu Projektom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, tj: Projektowi autorstwa PSL - PTF złożonemu do laski marszałkowskiej w dniu 23 lipca 2014 roku oraz projektowi autorstwa PO wzbogaconego o uwagi PTF  (z listopada 2014) ze względu na niezgodność kompetencji zawartych w projektach z wytycznymi Światowej Konfederacji Fizjoterapii oraz z opinią większości środowiska polskich fizjoterapeutów. 

 

Warszawa, 3 grudnia 2014 r.
Pan Aleksander Sopliński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Opinia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w sprawie projektów ustaw o zawodzie fizjoterapeuty autorstwa Posłów

Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. 

Uzasadnienie

Oba przedmiotowe projekty zawierają znaczne podobieństwo przy jednoczesnych rażących różnicach w stosunku do projektu środowiskowego złożonego do Ministerstwa Zdrowia w dniu  27 kwietnia 2012 roku. 

Do najistotniejszych należy przyjąć postanowienia:

Artykuły 3 i 4 w całości, które w obu projektach ograniczają prawo wykonywania zawodu 99 % fizjoterapeutów w Polsce i nie są zgodne z artykułem 22 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi, że „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Jaki to ważny interes publiczny  jest przyczyną próby odebrania nabytych praw? Od lat fizjoterapeuci po studiach magisterskich, technicy fizjoterapii i licencjaci fizjoterapii prowadzą z powodzeniem samodzielne praktyki fizjoterapeutyczne w całej Polsce pomagając w powrocie do zdrowia wszystkim grupom chorych, od noworodków po osoby starsze, od chorych po udarach mózgu po skrzywienia kręgosłupa, zawały serca i zespoły bólowe. Wprowadzenie niezależności zawodowej wyłącznie dla specjalistów fizjoterapii ograniczy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych

W Polsce funkcjonuje wiele tysięcy placówek i gabinetów świadczących usługi fizjoterapeutyczne. Wprowadzenie zapisów o przyznaniu niezależności zawodowej wyłącznie specjalistom w dziedzinie fizjoterapii zmusi właścicieli gabinetów prywatnych do zatrudnienia dodatkowych osób z wymaganymi kwalifikacjami. Dla większości fizjoterapeutów taka sytuacja oznaczać będzie brak możliwości sfinansowania prowadzenia gabinetu i konieczność zawieszenia prowadzonej działalności. Z punktu widzenia ekonomicznego oznacza to także stratę dla Państwa. 

Proponowane zapisy są niezgodne z zaleceniami Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), obecną polityką krajów rozwiniętych i stanowiskiem Zarządu SFP. Według zaleceń WCPT zawód fizjoterapeuty jest zawodem autonomicznym i nie podlega innym zawodom medycznym. Fizjoterapeuta ma prawo do przeprowadzenia badania funkcjonalnego, ustalenia programu terapii, przeprowadzenia jej oraz dokonania ponownej oceny funkcjonalnej w celu określenia efektów postępowania. Każdy zawód ma określone kompetencje, niezależne od innych zawodów. Każda osoba, która ukończy edukację w ramach studiów wyższych na dowolnym kierunku uzyskuje określone kompetencje. Poziom kompetencji zależy od poziomu ukończonego kształcenia (studia licencjackie, magisterskie). Po ukończeniu kształcenia na poziomie studiów licencjackich lub w systemie kształcenia studiów jednostopniowych, w każdym zawodzie można rozpocząć samodzielną pracę. Kompetencje są rozszerzane w miarę kontynuacji kształcenia na wyższych poziomach. Zasada ta dotyczy także zawodów medycznych. Lekarz bez specjalizacji po ukończeniu studiów, pielęgniarka po ukończeniu studiów licencjackich, ratownik medyczny po ukończeniu studiów licencjackich, psycholog po ukończeniu studiów magisterskich uzyskują prawo do wykonywania zawodu i udzielania pomocy osobom wymagającym opieki medycznej. Ich kompetencje rozszerzane są po ukończeniu kolejnych etapów kształcenia (studia magisterskie, specjalizacje lekarskie, inne kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych). Szczegółowe zasady ich pracy w ramach Narodowego Systemu Zdrowia regulują określone rozporządzenia, jednak każdy z zawodów medycznych posiada ustawowo nadaną autonomię i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji.

Rozdział 5, artykuły od 34 do 52 w obu projektach dyskredytują wszystkie inne formy edukacji podyplomowej, uznając jedynie specjalizację. Proponowane zapisy z uwagi na ograniczoną dostępność sparaliżują system kształcenia podyplomowego. Średnio rocznie tytuł specjalisty fizjoterapii w Polsce uzyskuje 60 osób, przy 60.000 fizjoterapeutów. Z uwagi na implikacje wynikające z uzyskanego tytułu specjalisty w obu projektach ustaw w tym w szczególności prawo do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej należy uznać proponowane zapisy za poważne uchybienie zagrażające dostępności do usług fizjoterapeutycznych dla wielu pacjentów w Polsce.

Wprowadzone zmiany w artykułach 67 oraz 69 w Rozdziale 6 obu Projektów w zakresie wybierania składu członków Krajowej Rady Fizjoterapii w opinii Zarządu SFP sparaliżują prace samorządu. 

Z wyrazami szacunku                                                                                  

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Zobacz dokument>> (link do PDF)

poniedziałek, 01 grudzień 2014 14:06

Brak ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, jak również brak zainteresowania tym faktem przedstawicieli rządu, instytucji i organizacji państwowych od wielu lat utrudnia wprowadzenie standardów fizjoterapii zgodnych z tymi wprowadzanymi na świecie, a także prowadzi do obniżenia poziomu usług fizjoterapeutycznych w szeroko rozumianej rehabilitacji medycznej w ramach usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten znalazł potwierdzenie w Raporcie NIK ogłoszonym 21  października 2014 roku. Dodatkowo prowadzi on do dyskryminacji fizjoterapeutów i marginalizacji świadczonych przez nich usług, mimo że procedury fizjoterapeutyczne stanowią ponad 90% wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych. Określenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów i ich praw w procesie leczenia pacjentów pomoże w rozwiązaniu wspomnianych wcześniej problemów. Powstaje jednak pytanie: jakie powinny być wspomniane kompetencje? Poniżej przedstawiamy kilka argumentów, które mogą być przydatne w trwającej od wielu miesięcy dyskusji. 

1. Autonomia zawodu fizjoterapeuty.

Wg zaleceń WCPT zawód fizjoterapeuty jest zawodem autonomicznym i nie podlega innym zawodom medycznym. Fizjoterapeuta ma prawo do przeprowadzenia badania funkcjonalnego, ustalenia programu terapii, przeprowadzenia jej oraz dokonania ponownej oceny w celu określenia efektów postępowania link do strony WCPT.

2. Każdy zawód ma określone kompetencje, niezależne od innych zawodów.

Każda osoba, która ukończy edukację w ramach studiów wyższych na dowolnym kierunku uzyskuje określone kompetencje. Poziom kompetencji zależy od poziomu ukończonego kształcenia (studia licencjackie, magisterskie). Po ukończeniu kształcenia na poziomie studiów licencjackich lub w systemie kształcenia studiów jednostopniowych, w każdym zawodzie można rozpocząć samodzielną pracę. Kompetencje są rozszerzane w miarę kontynuacji kształcenia na wyższych poziomach. 

Zasada ta dotyczy także zawodów medycznych. Lekarz bez specjalizacji po ukończeniu studiów, pielęgniarka po ukończeniu studiów licencjackich, ratownik medyczny po ukończeniu studiów licencjackich, psycholog po ukończeniu studiów magisterskich uzyskują prawo do wykonywania zawodu i udzielania pomocy osobom wymagającym opieki medycznej. Ich kompetencje rozszerzane są po ukończeniu kolejnych etapów kształcenia (studia magisterskie, specjalizacje lekarskie, inne kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych). Szczegółowe zasady ich pracy w ramach Narodowego Systemu Zdrowia regulują określone rozporządzenia, jednak każdy z zawodów medycznych posiada ustawowo nadaną autonomię i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji.

3. Wprowadzenie egzaminu państwowego i odpowiedzialności zawodowej uzasadnia nabyte  kompetencje zawodowe, a także określoną niezależność w podejmowaniu decyzji. 

Projekty ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, które pojawiały się od kwietnia 2012 do chwili obecnej zawierają zapisy o konieczności wprowadzenia egzaminu państwowego dla fizjoterapeutów. Po wejściu w życie  ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, egzamin państwowy, jednolity na wszystkich uczelniach, powinien być podstawą do nadania prawa wykonywania zawodu i określenia jego kompetencji. Projekty ustawy zawierają także zapisy o wprowadzeniu odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów oraz obowiązku samokształcenia. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której osoba po zdaniu egzaminu państwowego, odpowiedzialna prawnie za wprowadzane działania terapeutyczne oraz podnosząca swoje kwalifikacje, wypełniała czyjeś zalecenia bez możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. 

4. Niezależność zawodowa wyłącznie dla specjalistów? Działanie pozbawione logiki.

Propozycje nadania pełnej autonomii zawodowej wyłącznie specjalistom w dziedzinie fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, które pojawiły się w projektach  budzą wątpliwości, a także wymagają uzasadnienia i odpowiedzenia sobie na kilka pytań. W przypadku wprowadzenia takiego zapisu Polska byłaby jedynym na świecie krajem, w którym kształcenie fizjoterapeuty posiadającego prawo do samodzielnego świadczenia usług i podejmowania decyzji trwałoby minimum 9, a uwzględniając czas oczekiwania nawet kilkanaście lat.

Nadanie prawa do prowadzenia niezależnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie specjalistom fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej zobowiązuje Państwo do zapewnienia możliwości kształcenia specjalistów i równego dostępu do specjalizacji. 

Kto pokryje koszty edukacji wielu tysięcy magistrów  fizjoterapii, którzy zostaną zmuszeni do dalszego kształcenia by uzyskać niezależność zawodową? W chwili obecnej fizjoterapeuci sami pokrywają koszty kursów obowiązujących w programie specjalizacji oraz szkoleń uwzględnianych na etapie kwalifikacji dla chętnych do rozpoczęcia specjalizacji. Taki koszt to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Gdzie będzie odbywać się kształcenie specjalistów?  Czy powstaną nowe ośrodki uprawnione do edukacji  fizjoterapeutów ? Ile czasu zajmie wykształcenie wszystkich chętnych osób? Obecnie egzamin specjalizacyjny zdaje około 70 - 80 osób rocznie. Zakładając optymistycznie, że kształceniem specjalizacyjnym będzie zainteresowana tylko połowa fizjoterapeutów z tytułem magistra, przewiduje się, że ich wykształcenie zajmie ponad 30 lat.

W jaki sposób Państwo zapewni równy dostęp do kształcenia specjalistów? Brak ośrodków edukacyjnych jest w obecnym systemie ograniczeniem samym w sobie. Należy również uwzględnić fakt zróżnicowanego sposobu zatrudniania fizjoterapeutów w placówkach medycznych. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę i oddelegowanie przez pracodawcę zapewnia możliwość edukacji bez dodatkowych kosztów. Wiele tysięcy fizjoterapeutów w Polsce świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej. Podjęcie narzuconego wymogu posiadania specjalizacji do uzyskania niezależności zawodowej oznacza dla nich konieczność odbywania wielomiesięcznego stażu  bez żadnego wynagrodzenia. Taka sytuacja jest już z założenia nie do zaakceptowania dla wielu fizjoterapeutów.

Wprowadzenie niezależności wyłącznie dla specjalistów ograniczy swobodę prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych. W Polsce funkcjonuje wiele tysięcy placówek i gabinetów świadczących usługi fizjoterapeutyczne. Wprowadzenie zapisów o przyznaniu niezależności zawodowej wyłącznie specjalistom w dziedzinie fizjoterapii zmusi właścicieli gabinetów prywatnych do zatrudnienia dodatkowych osób z wymaganymi kwalifikacjami. Dla większości fizjoterapeutów taka sytuacja oznaczać będzie brak możliwości sfinansowania prowadzenia gabinetu i konieczność zawieszenia prowadzonej działalności. Z punktu widzenia ekonomicznego oznacza to także stratę dla Państwa. Art. 22. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Jaki to ważny interes publiczny  jest przyczyną próby odebrania nabytych praw? Od lat fizjoterapeuci po studiach magisterskich, technicy fizjoterapii i licencjaci fizjoterapii prowadzą z powodzeniem samodzielne praktyki fizjoterapeutyczne w całej Polsce pomagając w powrocie do zdrowia wszystkim grupom chorych, od noworodków po osoby starsze.

Pacjent jest podmiotem leczenia. Ma prawo decydowania u kogo chce się leczyć i z czyich usług chce korzystać w sektorze prywatnym. Wprowadzenie niezależności zawodowej wyłącznie dla specjalistów utrudni pacjentom dostęp do fizjoterapeuty, który nie posiada specjalizacji. Zapis taki zmusi pacjentów do finansowania usług specjalistów, którym przysługiwałoby prawo do wystawienia skierowania/zlecenia na fizjoterapię. Zważywszy na obecną krytyczną sytuację w publicznym sektorze usług zdrowotnych, zapis taki opóźni dostęp osób chorych do usług fizjoterapeutycznych i podniesie koszty leczenia.

Czy zapisy o niezależności zawodowej przyznanej wyłącznie specjalistom wpłyną na pracę fizjoterapeutów zatrudnionych poza systemem opieki zdrowotnej? Jakie kompetencje będą mieć fizjoterapeuci zatrudnieni w szkołach i przedszkolach integracyjnych i specjalnych, w domach opieki społecznej, w ośrodkach oferujących zajęcia ruchowe i profilaktyczne, w firmach produkujących i oferujących zaopatrzenie ortopedyczne czy w klubach sportowych? Czy ich także będą obowiązywać skierowania i zlecenia na fizjoterapię (która obejmuje również działania profilaktyczne), jeśli nie posiadają specjalizacji? Czy wykładowcy uczelni wyższych kształcący fizjoterapeutów też będą podlegać obowiązkowi posiadania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii, by prowadzić zajęcia ze studentami? 

W związku z powyższym, uwzględniając planowany egzamin państwowy, wprowadzenie odpowiedzialności zawodowej oraz konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, SFP podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie kompetencji w zawodzie fizjoterapeuty. Kompetencje powinny być uzyskiwane zgodnie z systemem obowiązującego w Polsce kształcenia. 

Osoba, która ukończyła studia licencjackie nadające uprawnienia zawodowe powinna uzyskać podstawowe prawa w podejmowaniu decyzji o procesie leczenia i profilaktyki. Wprowadzenie egzaminu państwowego uniemożliwi uzyskanie prawa wykonywania zawodu osobom, które nie prezentują odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości kształcenia na poziomie studiów licencjackich, należy wydłużyć okres kształcenia do 4 lat lub przywrócić jednolite 5-letnie studia magisterskie.

Ukończenie studiów magisterskich, podobnie jak w innych zawodach medycznych, powinno zapewnić autonomię zawodową i niezależność w podejmowaniu decyzji podczas programowania i prowadzenia terapii. Magister fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej może prowadzić terapię na podstawie rozpoznania lekarskiego.

Specjaliści w dziedzinie fizjoterapii po kolejnych kilku latach kształcenia powinni uzyskiwać szersze uprawnienia diagnostyczne i terapeutyczne. SFP zauważa konieczność wprowadzenia dodatkowych specjalizacji kierunkowych np. w dziedzinie fizjoterapii w ortopedii, neurologii, pediatrii i chorób wewnętrznych.

Wymieniony zakres kompetencji ułatwi dostęp osobom chorym do usług fizjoterapeutycznych, skróci czas oczekiwania i leczenia zmniejszając jego koszty. 

 

Koleżanki i Koledzy, 

Nie pozwólmy na marginalizację naszego zawodu i ograniczenie kompetencji Fizjoterapeutów. Inne grupy zawodowe, współpracując w zespołach wielospecjalistycznych  posiadają swoje prawa i niezależność zawodową. Fizjoterapeuci w innych krajach uzyskują coraz szersze kompetencje. 

W naszym kraju dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której dąży się do ustawowego ograniczenia niezależności zawodowej tysięcy fizjoterapeutów po studiach wyższych. Po wielu latach milczenia i pomniejszania znaczenia naszych działań walczmy o nasze prawa!

 

 

 

poniedziałek, 24 listopad 2014 23:15

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny SFP przeprowadził wstępną analizę dwóch Projektów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Klubów Parlamentarnych PSL i PO) przekazanych nam do zaopiniowania przez Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego na spotkaniu w dniu 13 listopada br. 

  1. ZG SFP odcina się całkowicie od projektu PSL ponieważ nie zawiera on najważniejszych wartości i treści postulowanych przez środowisko fizjoterapeutów polskich.
  2. ZG SFP odcina się całkowicie od poparcia punktu  dotyczącego kompetencji fizjoterapeutów (artykuł 3)  Projektu Platformy Obywatelskiej ponieważ projekt nie uwzględnia w ogóle uwag naszego Stowarzyszenia, które wnieśliśmy w trakcie wspólnych ustaleń z przedstawicielem PTF w miesiącu październiku 2014.

Uwagi wstępne dotyczące kompetencji fizjoterapeuty w projekcie Platformy Obywatelskiej.

Kompetencje zawarte w projekcie sprowadzają w dużej mierze zakres obowiązków fizjoterapeuty do bez mała, bezmyślnego i mechanicznego  wykonywania zleceń i planu innych osób. Nie ma to nic wspólnego z obecną polityką Światowej Konfederacji Fizjoterapii i jest przeciwieństwem potrzeb i oczekiwań społeczeństwa polskiego w zakresie dostępności, oszczędności i bezpieczeństwa. Nawet specjalista fizjoterapii, po minimum 11 latach nauki i praktyki nie będzie miał (zgodnie z tym projektem) możliwości przyjęcia chorego lub osoby bez postawionej diagnozy lekarskiej. Dalsze wnioski przedstawimy w najbliższym czasie w odrębnym komunikacie.

Z poważaniem

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

piątek, 18 lipiec 2014 12:49

Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci,

Z ogromnym smutkiem i zażenowaniem odebraliśmy informacje na temat złożonego protestu do Ministerstwa Zdrowia przez władze PTF i konsultantów wojewódzkich w sprawie powołania dr. Zbigniewa Wrońskiego na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii.

PATRZ INFORMACJA PRASOWA

Zbigniew Wroński był jednym z trzech kandydatów zgłoszonych przez Zarząd SFP obok Agnieszki Stępień i Macieja Krawczyka. Natomiast Zarząd PTF zgłosił po raz trzeci kandydatury Zbigniewa Śliwińskiego, Jana Szczegielniaka i Marka Kiljańskiego. Minister Zdrowia rozpatrzył wszystkie przedstawione kandydatury i powołał na funkcję Konsultanta Krajowego Zbigniewa Wrońskiego.

Nie rozumiemy, dlaczego kwestionowana jest decyzja Ministra Zdrowia. Kwestionowanie i oprotestowanie tej decyzji w niespełna miesiąc po jej ogłoszeniu jest w naszej opinii nietaktowne i małostkowe. Takie postępowanie świadczy o frustracji kilkunastu osób związanych ze ścisłym gronem zarządu PTF i byłego Krajowego Konsultanta. Nie jest też w żadnym razie odzwierciedleniem panujących nastojów w naszym środowisku.

Uważamy również i nad czym bardzo ubolewamy, że takie działania, zwłaszcza gdy przedostają się do szerokiej opinii publicznej pokazują brak spójności naszego środowiska, dezintegrują i mogą skutkować osłabieniem naszej pozycji negocjacyjnej w procesie regulacji ustawowej naszego zawodu.

Zbigniew Wroński spełnił wszystkie kryteria formalne Ministerstwa Zdrowia, dla pełnienia funkcji do której został powołany. Zarzuty, które kierowane są w stronę dr. Zbigniewa Wrońskiego, np. „brak doświadczenia w zawodzie, brak przynależności do towarzystw naukowych oraz organizacji międzynarodowych” etc., są całkowicie bezpodstawne. Jak już wspominaliśmy Pan dr Zbigniew Wroński był jednym z kandydatów na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii zgłoszonym przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, gdzie pełni zaszczytną funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Cieszy się też pełnym zaufaniem i poparciem całego zarządu SFP. Pan dr Zbigniew Wroński brał czynny udział w przygotowywaniu Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty, który SFP złożyło na ręce Ministra Zdrowia w roku 2012. Jest młodym ale już bardzo doświadczonym fizjoterapeutą (uzyskał Dyplom w 2000 roku na AWF Warszawa). Kontynuował studia na poziomie doktoranckim na AWF, a później PAN uzyskując tytuł dr n. biologicznych oraz specjalizację z fizjoterapii. Praktykował i studiował metody fizjoterapeutyczne na 9 miesięcznym kursie PNF w Valejo, (USA) uzyskując uprawnienia międzynarodowego Terapeuty PNF. Ukończył szkolenie z egzaminem McKenzie oraz Maitland. Od wielu lat jest organizatorem tych kursów w Polsce. W 2009 roku był członkiem założycielem Organizacji Terapii Manualnej – OMT Poland pierwszej organizacji, która stała się członkiem Światowej Organizacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych – IFOMPT.  W 2011 roku był jednym z delegatów reprezentujących Polskę na konferencji WCPT w Amsterdamie w panelu poświęconym Terapii Manualnej. Od początku działalności SFP, działał w jej strukturach choć poza ścisłym zarządem. W kadencji 2014 - 2018 został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. 

Kolejny zarzut ze strony PTF, domniemanej „zależności zawodowej nowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji medycznej” jest również nieprawdziwy, gdyż dr Zbigniew Wroński od lat nie jest już pracownikiem Instytutu Reumatologii i w związku z tym nie ma żadnej zależności zawodowo/służbowej w stosunku do Krajowego Konsultanta d/s Rehabilitacji. Jednocześnie fakt dobrych kontaktów ze środowiskiem lekarskim jest jego atutem, a nie wadą, bo umożliwi odbudowę zniszczonej, przez poprzedniego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii, platformy porozumienia z lekarzami rehabilitacji.

Pan dr Zbigniew Wroński jest osobą dynamiczną, która reprezentuje i rozumie najnowsze tendencje światowe w zakresie fizjoterapii. Posiada także liczne kontakty międzynarodowe, które ułatwią mu znacznie adoptowanie najefektywniejszych rozwiązań w tym zakresie, co na pewno poprawi leczenie chorych oraz zaspokoi dążenia całego środowiska fizjoterapeutów polskich.

Nasze Stowarzyszenie jeszcze raz pragnie wyrazić pełne poparcie dla wyboru dr. Zbigniewa Wrońskiego na Krajowego Konsultanta. Jesteśmy dumni oraz wierzymy, że Pan dr Zbigniew Wroński będzie godnie reprezentował nasze środowisko jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii. 

 

Z poważaniem

Zarząd Główny SFP 

środa, 11 czerwiec 2014 13:51

Z wielką przyjemnością informujemy, że zarekomendowany przez Zarząd SFP Kandydat do objęcia stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie Fizjoterapii, uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia i z dniem 6 czerwca 2014 roku pan doktor Zbigniew Wroński został powołany przez Ministra Zdrowia na to stanowisko.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska serdecznie gratuluje panu Zbigniewowi objęcia tej zaszczytnej funkcji, tak ważnej dla całego polskiego środowiska fizjoterapeutycznego.

 

„Jesteśmy w przełomowym okresie dla fizjoterapeutów w Polsce. Priorytetem dla naszego środowiska powinno być przyspieszenie uchwalenia przez Sejm RP Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Musimy dołożyć starań dla zwiększenia ilości specjalistów z fizjoterapii, między innymi przez umożliwienie jak największej ich liczbie przystępowanie do egzaminów specjalizacyjnych. Nowoczesna fizjoterapia wymaga badań naukowych. Pogłębienie współpracy ze światem nauki w Polsce i zagranicą będzie także polem mojej aktywności.”  

Zbigniew Wroński

Konsultant Krajowy w dziedzinie Fizjoterapii

 

Aktualna lista Konsultantów Krajowych na stronie MZ SPRAWDŹ

piątek, 30 maj 2014 00:10

Koleżanki i Koledzy,

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie PTF zaproszenia na I Ogólnopolskie Spotkanie Specjalistów Fizjoterapii, które odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w Opolu, prezentujemy pismo jakie przesłaliśmy do organizatorów tego spotkania zawierające stanowisko 164 specjalistów fizjoterapii zrzeszonych w Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska, na temat stanu obecnego i perspektyw specjalizacji fizjoterapii w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Kliknij i zapoznaj się z treścią Stanowiska

czwartek, 15 maj 2014 17:20

W czwartek (15 maja) o godzinie 21:15 odbyła się audycja na antenie Polskiego Radia PR1. W audycji "na żywo" z serii Magazyn Reporterów pod tytułem „Sfrustrowani” wziął udział członek zarządu SFP, Pan Maciej Krawczyk oraz przedstawicielka Sejmu, Pani Posłanka PO Lidia Gondek członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem audycji. Była ostra dyskusja na temat Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty, a właściwie o jej braku oraz o problemach z tym związanych.

Zapraszamy do słuchania TUTAJ

 

 

 

wtorek, 15 kwiecień 2014 23:59

Koleżanki i Koledzy!

W marcu 2013 roku w Ministerstwie Zdrowia został złożony „Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty”. Projekt został poparty przez wielu Posłów, a idea wprowadzenia zmian w dziedzinie Fizjoterapii zyskała również poparcie w Sejmowej Komisji Zdrowia.
Wszystko było na dobrej drodze i wydawało się, że już niedługo będziemy uregulowaną i szanowaną grupą zawodową.
Niestety z niezrozumiałych dla nas przyczyn prace nad gotowym już Projektem Ustawy zostały wstrzymane przez Ministra Zdrowia.
Pomimo wielu pism wysłanych do Ministerstwa Zdrowia nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi na temat postępów prac nad Projektem Ustawy. Wygląda na to, że Projekt ugrzązł na biurku Ministra na dobre i jeśli teraz nic nie zrobimy to może się okazać, że nasz wspólny wysiłek pójdzie na marne, a Ustawa nigdy nie wejdzie w życie.

Niedawno dostaliśmy zaproszenie od Stowarzyszenia „Aktywne Życie” do poparcia „Manifestacji Godności Osób z Niepełnosprawnościami”, która jest zaplanowana na 5 maja 2014 (start - godzina 12:00) pod Sejmem RP.
Pacjenci zapraszają nas do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, a jednym z przedstawionych przez nich postulatów, jest: „Natychmiastowe uchwalenie gotowej już Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty”.

Zarząd SFP uważa, że jest to doskonała okazja, abyśmy wsparli naszych Podopiecznych i Pacjentów oraz przy tej okazji zaznaczyli w sposób wyraźny i zdecydowany swoją obecność.

Zbierzmy się jak największą grupą! Pokażmy, że potrafimy walczyć o nasze prawa i że wspieramy naszych Pacjentów!

Zapraszamy wszystkich Fizjoterapeutów, którym los polskiej Fizjoterapii nie jest obojętny. Pokażmy, że potrafimy walczyć o swoje prawa!

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie 601 719 721 oraz o dopisanie swojego akcesu do wydarzenia utworzonego na Facebook-u: https://www.facebook.com/events/268572543296912/   

wtorek, 25 marzec 2014 11:01

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska na temat konieczności ustawowego uregulowania zawodu Fizjoterapeuty skierowane (w dniu 20 marca 2014 roku) do Ministra Zdrowia.

Działając w imieniu Pacjentów i grupy zawodowej ponad 60 tysięcy fizjoterapeutów, prosimy o zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących dostępności i bezpieczeństwa usług rehabilitacyjnych oraz w zlikwidowaniu panującej w obecnej sytuacji niegospodarności, która z tymi problemami ma ścisły związek.

Brak regulacji na poziomie ustawy powoduje, że nie ma jednoznacznej definicji, kim jest fizjoterapeuta, jaki jest zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i kompetencji. Jedynie w ramach usług refundowanych przez NFZ, na poziomie rozporządzeń, istnieją śladowe zapisy próbujące ten stan rzeczy systematyzować… Link do pełnej treści listu 

niedziela, 23 luty 2014 10:50

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Bardzo dziękujemy za liczne wypowiedzi na Facebooku dotyczące specjalizacji w Fizjoterapii. Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska jest podobnego zdania jak większość osób, które wyraziły swoje opinie w tej sprawie. Specjalizacje powinny być kierunkowe podobnie jak w naukach medycznych: neurologia, ortopedia, pediatria itd.

Zarząd SFP jednocześnie bardzo krytycznie odnosi się do sytemu specjalizacji, który od wielu lat obowiązuje w naszym zawodzie. Szczególnie krytycznie oceniamy sposób przeprowadzania kursów obowiązkowych do specjalizacji, których bezpośrednimi organizatorami i wykonawcami są osoby (a także ich krewni), które w oficjalnym dokumencie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) figurują w gronie ekspertów, którzy Program specjalizacji przygotowali: kliknij i zobacz obowiązujący aktualnie „Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia”

Dla przykładu, kursy specjalizacyjne w Opolu organizowane są przez firmę Apteka „Przyjazna” Barbara Szczegielniak, gdzie kierownikiem naukowym jest Pan profesor Jan Szczegielniak kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2014”, a kursy organizowane w Zakopanem czy Ostrowcu Świętokrzyskim są organizowane przez firmę Markmed gdzie kierownikiem naukowym i prowadzącym kursy, jest między innymi, Pan profesor Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii. kliknij i zobacz „Listę kursów do specjalizacji organizowanych przez Markmed”.

Karygodnym jest fakt, że Panowie Śliwiński oraz Szczegielniak są jednocześnie:

- Ekspertami, którzy tworzyli Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia,
Wykładowcami na obowiązkowych (płatnych) kursach do specjalizacji oraz
- Członkami Komisji Egzaminacyjnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach:

- rok 2013 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2013”.
rok 2012 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2012”
rok 2011 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2011”

Uważamy za nieetyczne i odbiegające dalece od zasad konkurencyjności i obiektywizmu w nauczaniu, kiedy to zdanie egzaminu specjalizacyjnego warunkuje się odbyciem płatnych kursów organizowanych i prowadzonych przez członków Komisji Egzaminacyjnej.  

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska 

 


 

17 marca 2014

Wobec otrzymanych przez nas informacji o możliwości dokonania nieprawidłowej interpretacji ocen zawartych w powyższym stanowisku Zarządu Głównego SFP w sprawie Specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii z dnia 23 lutego 2014 roku, poniżej przedstawiamy doprecyzowane stanowisko. Mamy nadzieję, że rozstrzyga ono wszelkie wątpliwości co do jego wykładni. Jednocześnie wyjaśniamy, że żadnego fragmentu stanowiska w powyższym brzmieniu nie można rozumieć jako zawierającego sugestię jakoby ukończenie kursu organizowanego przez Panią Barbarę Szczegielniak miało gwarantować zdanie egzaminu specjalizacyjnego.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Bardzo dziękujemy za liczne wypowiedzi na Facebooku dotyczące specjalizacji w Fizjoterapii. Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska jest podobnego zdania jak większość osób, które wyraziły swoje opinie w tej sprawie. Specjalizacje powinny być kierunkowe podobnie jak w naukach medycznych: neurologia, ortopedia, pediatria itd.

Zarząd Główny SFP jednocześnie bardzo krytycznie odnosi się do sytemu specjalizacji, który od wielu lat obowiązuje w naszym zawodzie. Szczególnie krytycznie oceniamy sposób przeprowadzania kursów obowiązkowych do specjalizacji, których bezpośrednimi organizatorami i wykonawcami są osoby (a także ich krewni), które w oficjalnym dokumencie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) figurują w gronie ekspertów, którzy Program specjalizacji przygotowali, w zakresie istniejących między tymi osobami powiązańkliknij i zobacz obowiązujący aktualnie „Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia”

Dla przykładu, kursy specjalizacyjne w Opolu organizowane są przez firmę Apteka „Przyjazna” Barbara Szczegielniak, gdzie kierownikiem naukowym jest Pan profesor Jan Szczegielniak kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2014”, a kursy organizowane w Zakopanem czy Ostrowcu Świętokrzyskim są organizowane przez firmę Markmed gdzie kierownikiem naukowym i prowadzącym kursy, jest między innymi, Pan profesor Zbigniew Śliwiński - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapiikliknij i zobacz „Listę kursów do specjalizacji organizowanych przez Markmed”.

Karygodnym jest fakt, że Panowie Śliwiński oraz Szczegielniak są jednocześnie:

- Ekspertami, którzy tworzyli Program specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia,
Wykładowcami na obowiązkowych (płatnych) kursach do specjalizacji oraz
- Członkami Komisji Egzaminacyjnej.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach:

- rok 2013 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2013”.
rok 2012 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2012”
rok 2011 kliknij i zobacz „Wykaz kursów specjalizacyjnych na rok 2011”

Uważamy za nieetyczne i odbiegające dalece od zasad konkurencyjności i obiektywizmu w nauczaniu sytuacje kiedy to do przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego konieczne jest odbycie płatnych kursów, wśród których dostępne są kursy organizowane i prowadzone przez członków Komisji Egzaminacyjnej, bądź w jakimkolwiek stopniu sygnowane nazwiskami tychże członków.  

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

 

piątek, 07 luty 2014 15:29

Koleżanki i Koledzy,

W związku z kolejnymi sygnałami jakie do nas docierają o rzekomym wstrzymaniu dalszych prac nad Projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty, prezentujemy pismo wystosowane w dniu 7 lutego 2014 roku przez ZG Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska do Ministra Zdrowia, tzw. „Wniosek o udzielenie informacji publicznej”. 

Warszawa, dnia 7 luty 2014 r.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
Ministerstwo Zdrowia,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szanowny Panie Ministrze,

Działając imieniem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaawansowania prac nad Ustawą o zawodzie Fizjoterapeuty, a w szczególności:

1.       Czy przed złożeniem rezygnacji z funkcji przez Pan Ministra Krzysztofa Chlebusa ukończone zostały prace nad Projektem Ustawy i czy przedmiotowa ustawa była gotowa do dalszego procedowania?

2.       Czy Pan Minister Piotr Warczyński wznowił prace nad przedmiotowym projektem?

3.      Czy przeprowadzono konsultacje społeczne nad Projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty? Jeśli tak, kto wziął w nich udział i jakie uwagi zostały wniesione?

4.     Czy po dniu 01 stycznia 2014 roku Krajowi Konsultanci w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej konsultowali zapisy Ustawy i jakie wnieśli uwagi?

5.       Na kiedy planowane jest zakończenie prac nad Ustawą i przesłanie Projektu do dalszych konsultacji społecznych?

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Kliknij aby zobaczyć pismo

Kliknij aby zobaczyć odpowiedź z MZ (z dnia 21.02.2014)

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie pytania SFP na temat postępów prac nad Projektem Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty - 01.04.2014

 

niedziela, 26 styczeń 2014 16:33

Koleżanki i Koledzy,

Po sukcesie wrześniowej akcji medialnej, która miała na celu dotarcie do jak najszerszego grona tzw. opinii publicznej - z informacjami o braku Ustawy regulującej nasz zawód oraz niebezpieczeństwami na jakie z tego tytułu są narażeni Pacjenci - w dniu 23 września 2013 roku Zarząd SFP wystosował list do Posłów na Sejm reprezentujących Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W liście tym poprosiliśmy o wsparcie naszych działań  w kwestii procedowania złożonego przez nas Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty

Pełna treść listu jest tutaj: list do Posłów

Nasz apel spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony parlamentarzystów czego efektem było spotkanie członków zarządu SFP z Panią Poseł Joanna Fabisiak w dniu 21.10.2013 oraz spotkanie z Panem Posłem Marcinem Święcickim w dniu 25.10.2013.

Kolejnym efektem naszego pisma były interpelacje poselskie złożone przez grupy posłów bezpośrednio do Ministra Zdrowia.

Teksty złożonych interpelacji poselskich:

Interpelacja złożona przez Posła Marcina Święcickiego

Interpelacja złożona przez Posłów Arkadego Fiedler oraz Krzysztofa Gadowskiego

Interpelacja złożona przez Posła Józefa Lassota wraz z grupa posłów

Interpelacja złożona przez Posłankę Joannę Fabisiak

Odpowiedzi Ministra Zdrowia na interpelacje poselskie

Odpowiedź MZ na interpelację poselską Pani Poseł Joanny Fabisiak

Mamy nadzieję, że to wsparcie wpłynie pozytywnie na tryb prac nad Projektem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. O dalszych inicjatywach będziemy Was na bieżąco informować.

 

środa, 18 grudzień 2013 11:27

Szanowni Państwo,

Jako Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, chcielibyśmy zająć oficjalne stanowisko w sprawie pisma, które zostało rozesłane (w listopadzie i grudniu br.) przez Biuro Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii do wielu instytucji, uczelni oraz portali internetowych:

 

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam pismo, wyrażające poparcie dla projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty ZG PTF. Proszę o jego uzupełnienie i umieszczenie na stronach internetowych Oddziałów, a także wysłanie do odpowiednich instytucji, do władz, do sejmu. Proszę również o przesłanie podpisanych dokumentów do biura ZG PTF (mailowo bądź pocztą tradycyjną).

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Biura

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Treść „załącznika” znajduje się TUTAJ

 

Nawołuje się w nim do zbierania podpisów z poparciem pod Projektem Ustawy, stworzonej rzekomo przez ZG PTF. W piśmie tym, szczególnie podkreślono ważność podziału kompetencji - w Projekcie Ustawy, jaki wspólnie zarządy SFP i PTF złożyły do Ministerstwa Zdrowia w dniu 27 marca 2013 roku. We wszystkich krajach Europy i świata, gdzie zawód Fizjoterapeuty jest prawnie regulowany, kompetencje określone są w sposób bardzo prosty. Każdy absolwent, po zdaniu Egzaminu Państwowego, staje się pełnoprawnym Fizjoterapeutą i ma możliwość swobodnego wykonywania swojego zawodu. Podobna sytuacja ma miejsce w Polsce w odniesieniu do wszystkich prawnie uregulowanych zawodów medycznych takich jak np.: lekarz, pielęgniarka, psycholog, diagnosta laboratoryjny.

Niezrozumiały jest więc dla nas postulat Zarządu Głównego PTF, w którym domagają się, aby polski Fizjoterapeuta, który kończy studia i zdaje Egzamin Państwowy (jeden z punktów Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty) musiał dodatkowo odbyć dwuletni staż zawodowy, aby przystąpić do czteroletniej specjalizacji, aby w końcu, licząc czas studiów i specjalizacji proponowanej przez PTF, uzyskać pełne kompetencje zawodowe i stać się „pełnoprawnym Fizjoterapeutą” po 11 latach nauki.

Z informacji od osób starających się o Specjalizację wiemy, że czas oczekiwania na miejsce w niektórych przypadkach wydłuża się nawet do dziesięciu lat, co w takim wypadku oznacza to uzyskanie pełnych kompetencji, dopiero po 19 latach! Rocznie przybywa tylko około 60 nowych Specjalistów. Biorąc pod uwagę, że szacuje się liczbę Fizjoterapeutów w Polsce - na blisko 60 tysięcy, wśród których jest jedynie 704 zarejestrowanych Specjalistów rehabilitacji ruchowej i Fizjoterapii, jasno wynika, że propozycje ZG PTF są mocno niewydolne.

Tego typu postulaty, naszym zdaniem, odbiegają od rzeczywistych potrzeb Pacjentów w Polsce oraz od konieczności ułatwienia dostępu do Fizjoterapeuty. Podważają one również edukację Fizjoterapeutów w polskich szkołach i na uczelniach wyższych. Nasuwa się pytanie, czy Zarząd Główny PTF uważa, że osoba kończąca 5-letnie studia nie jest przygotowana do samodzielnego prowadzenia terapii Pacjenta? Specjalizacje, z naszego punktu widzenia, powinny doskonalić wiedzę z wybranych dziedzin rehabilitacji medycznej takich jak: neurologia, ortopedia, pediatria, kardiologia etc. Powinny rozszerzać podstawowe kompetencje fizjoterapeuty, przyznane mu po ukończeniu podstawowej edukacji szkolnej lub akademickiej.

Z wyrazami szacunku

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

czwartek, 07 listopad 2013 16:28

W odpowiedzi na list otwarty przesłany przez Zarząd Główny PTF do zarządu  SFP oraz opublikowany w Internecie – ZG SFP przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Zachęcamy do lektury.

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.

 

Do Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 października 2013 roku, chcielibyśmy wyrazić szczere podziękowanie za dostrzeżenie wkładu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w zintensyfikowanie prac związanych z procedowaniem Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.   

Stowarzyszenie FP od początku działalności prowadzi transparentną politykę informacyjną odnośnie potrzeby wprowadzenia Ustawy i podejmowanych w tym zakresie działań, wykorzystując  do tego  dostępne środki  przekazu. Kierunki działań SFP określane są miedzy innymi dzięki wiedzy zdobywanej w ramach konsultacji społecznych (spotkania i korespondencja z przedstawicielami stowarzyszeń Pacjentów, przedstawicielami organizacji i instytucji państwowych, posłami RP oraz środowiskiem fizjoterapeutów). Prowadzona przez nas kampania informacyjna uświadomiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia Polaków w obecnym systemie uregulowań prawnych.

Wszystkie informacje i doświadczenia zebrane podczas dotychczasowych działań potwierdzają słuszność poglądów zawartych w Projekcie Ustawy, złożonym wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Krzysztofa Chlebusa, w dniu 29 marca 2013 roku. W projekcie zawarto także propozycje SFP odnośnie kompetencji / obowiązków w zależności od ukończonego stopnia edukacji. 

W związku z całokształtem prowadzonej działalności niezrozumiałe są  dla nas opinie  ZG PTF  wskazujące na  działania  SFP zmierzające do zablokowania Ustawy. Zamiast dzielić zacznijmy się łączyć – wszystkim nam chodzi o to samo - o szacunek dla naszego zawodu.

W październiku 2011 roku Zarząd SFP zaprosił do współpracy nad Projektem Ustawy przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło we wszystkich oficjalnych spotkaniach dotyczących Ustawy przestrzegając ustalonych podczas nich zasad i reguł.

Tym bardziej niezrozumiała i budząca niepokój jest informacja zawarta w Państwa piśmie o złożeniu „…jesienią 2013 roku jednolitego Projektu Ustawy", które odbyło się bez wiedzy SFP. ZG SFP  w imieniu fizjoterapeutów polskich oraz własnym  oczekuje niezwłocznie wyjaśnień w tej sprawie

Jednocześnie podtrzymujemy złożoną deklarację i gotowość do dalszych rozmów z PTF, ponieważ tylko otwarta wymiana poglądów, oparta na merytorycznym uzasadnieniu może przyczynić się do wypracowania kompromisu i uregulowania zawodu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich fizjoterapeutów  w Polsce.   

 

Z poważaniem,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

środa, 06 listopad 2013 01:13

Stanowisko Zarządu Głównego SFP w sprawie informacji z Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia

 

W związku ukazaniem się na stronach internetowych komunikatu „Forum Dziekanów uczelni kształcących na kierunku Fizjoterapia z dnia 25.10.2013 z Pabianic

Kliknij aby zapoznać się z tym dokumentem Zarząd Główny SFP, największego Stowarzyszenia zrzeszającego polskich fizjoterapeutów, pragnie wyrazić szczere podziękowanie za poparcie środowiska akademickiego dla naszych wspólnych wysiłków w kierunku ostatecznego uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Podpisy 14 przedstawicieli uczelni wyższych stanowią kolejny, bardzo ważny głos wspierający, obok licznych w tym roku interpelacji poselskich, licznych interwencji mediów publicznych i prywatnych, Rzecznika Praw Pacjenta, Stowarzyszeń Pacjentów oraz zmasowanej korespondencji samych kolegów fizjoterapeutów skierowanej do Ministerstwa Zdrowia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz przytłaczająca większość naszych członków i ankietowanych fizjoterapeutów także opowiada się za uwzględnieniem w Projekcie Ustawy sankcjonowania kompetencji zawodowych, które będą ściśle związane z rodzajem ukończonych studiów i uzyskanymi efektami kształcenia, oraz zostaną potwierdzone pozytywnie zdanym Egzaminem Państwowym. Opowiadamy się także za przyznaniem, rozszerzonych kompetencji kolegom z tytułem magistra oraz  szczególnych, najwyższych kompetencji zawodowych osobom uzyskującym tytuł specjalisty fizjoterapii. Jednocześnie stoimy od początku na stanowisku utrzymania bezwzględnej spójności założeń Ustawy polskiej z przepisami obowiązującymi na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem   praw, obowiązków i kompetencji naszych kolegów w większości krajów Unii Europejskiej podsumowanymi między innymi w niedawno opublikowanych badaniach przeprowadzonych przez Światową Konfederację Fizjoterapii. Pragniemy ponadto zwrócić uwagę, że projektowane przez PTF przyznanie pełnej autonomii zawodowej jedynie Specjaliście Fizjoterapii nie ułatwi dostępu pacjentów do fizjoterapeuty w Polsce i spowoduje, że magister fizjoterapii (z prawem wykonywania zawodu uzyskanym już po studiach licencjackich) będzie czekał jeszcze minimum 6 lat na to aby podejmować samodzielne, niezależne decyzje kliniczne. Znajduje się to w całkowitej sprzeczności z przepisami krajów Unii Europejskiej, tendencjami światowymi oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi pozostałych zawodów medycznych w Polsce (np. pielęgniarka, psycholog, lekarz).

Z poważaniem,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

czwartek, 24 styczeń 2013 15:49

Informacja na temat stanu negocjacji w sprawie wypracowania wspólnego projektu środowiskowego „Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty”.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękujemy za liczną korespondencję i ogromne zainteresowanie sprawą Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.  Zawarte w Waszych listach  opinie staraliśmy się wykorzystać dla dalszej analizy sytuacji. W związku z zainteresowaniem pracami dotyczącymi Ustawy przez fizjoterapeutów nie związanych ze Stowarzyszeniem FP zamieszczamy poniżej nasze oficjalne stanowisko w najważniejszej kwestii.

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w środowisku fizjoterapii w Polsce, Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska stanowczo oświadcza, że SFP stoi od początku na stanowisku, że kompetencje fizjoterapeutów powinny zależeć od poziomu wykształcenia. Fizjoterapeuta z tytułem licencjata powinien uzyskać podstawowe uprawnienia, magister pełne, zaś specjalista fizjoterapii rozszerzone prawa zawodowe. Mamy nadzieję, że zapisy w projekcie ustawy uwzględnią opinie i potrzeby różnych środowisk związanych z fizjoterapią oraz samych fizjoterapeutów. Wszelkie opinie sugerujące, że  Stowarzyszenie FP dąży do zrównania uprawnień zawodowych fizjoterapeutów niezależnie od stopnia wykształcenia są fałszywe i służą wyłącznie wzbudzaniu niepokoju w naszej grupie zawodowej. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, podobnie jak zdecydowana większość środowiska  widzi konieczność uwzględnienia szkoleń podyplomowych w kompetencjach fizjoterapeutów i rozszerzenia ich uprawnień w zależności specyfiki kształcenia podyplomowego, o czym świadczy program akredytacji przygotowany przez nas w zeszłym roku. Szczegółowe stanowisko dotyczące przyszłych kompetencji fizjoterapeutów znajdziecie Państwo TUTAJ

Z inicjatywy ZG SFP i wcześniejszych rozmów doszło do spotkania Zarządów SFP i PTF z Wiceministrem Zdrowia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w dniu 17 grudnia 2012. W czasie
spotkania zapadła decyzja o podjęciu rozmów w celu opracowania wspólnego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Dotychczas  w tej sprawie odbyły się trzy spotkania robocze. Pierwsze w dniu 28 grudnia 2012, drugie w dniu 04 stycznia 2013 r. Obydwa te spotkania odbyły się w Katowicach w siedzibie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Trzecie, ostanie spotkanie odbyło się w dniu 17 stycznia 2013 r. w dziekanacie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na którym obecni byli przedstawiciele Władz Uczelni oraz mecenas Michel Ryba.

Podsumowując przebieg wszystkich spotkań należy stwierdzić, że podstawowa różnica w toku myślenia obydwu Stowarzyszeń dotyczy zakresu kompetencji fizjoterapeuty zarówno dla osób, które już posiadają dyplom fizjoterapeuty oraz dla tych, które w przyszłości go uzyskają.  Stanowisko PTF jest niezmienne w swoim przekonaniu, że  pełnoprawnym fizjoterapeutą jest osoba, która ukończyła specjalizację w fizjoterapii. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii stoi na stanowisku, że licencjat fizjoterapii może pracować tylko w wyniku zlecenia lekarskiego lub fizjoterapeuty ze specjalizacją. Zarząd Główny SFP stoi na stanowisku, że tytuł zawodowy uzyskany po studiach pierwszego stopnia powinien nadawać podstawowe prawa zawodowe, do których należy (tak jak w innych zawodach) prawo przyjmowania chorych bez skierowania - tak jak to się już dzieje w ponad połowie krajów europejskich. Niestety na stanowisko PTF nie miały również wpływu argumenty prawne. Z powyższych i innych powodów Zarząd SFP nie może i nie chce zgodzić się na podział kompetencji proponowany przez władze PTF.  Obecne, ostateczne stanowisko w tej sprawie CZYTAJ TUTAJ, ZG SFP przesłał do zarządu PTF i oczekuje odrobiny elastyczności od drugiej strony w negocjacjach.

W dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia 2013 zarząd SFP spotyka się w po raz kolejny w Sejmie RP z Posłami w celu omówienia postępów prac nad projektem ustawy. Kolejne informacje przekażemy niebawem.

Z poważaniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

wtorek, 18 grudzień 2012 23:19

W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyło się w Sejmie RP spotkanie Członków zarządu SFP oraz PTF z Parlamentarzystami Klubu poselskiego PO.

Poruszano między innymi kwestie związane z uregulowaniem zawodu Fizjoterapeuty.

W efekcie tego spotkania powstało porozumienie w sprawie prac nad "Ustawą o zawodzie Fizjoterapeuty" - zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Pismo porozumienia pomiędzy SFP i PTF - Czytaj

piątek, 16 listopad 2012 18:20

Sprawozdanie z wyjazdu Członka Zarządu SFP na obrady okrągłego stołu w Pabianicach

dnia 10 listopada 2012 roku, w ramach

VIII Konferencji Naukowej „Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce” 

 

Dnia 22.10.2012 r.  Prezes PTF Pan Marek Kiljański zaprosił Zarząd SFP do uczestnictwa w ww. konferencji, w szczególności do zabrania głosu w ramach Forum Dziekanów przy PTF oraz panelu o przyszłości zawodu fizjoterapeuty z udziałem polityków.

Zarząd SFP podjął decyzję o wyznaczeniu reprezentacji Zarządu, do zaprezentowania stanowiska Zarządu SFP w panelu okrągłego stołu w ramach konferencji.

06.11.2012 r. biuro Zarządu Głównego wysłało drogą poczty elektronicznej na adres biura Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii informację z potwierdzeniem obecności przedstawiciela  Zarządu Głównego SFP, Pana  Bartosza Sikorskiego.

10 listopada 2012 r., zgodnie z zapowiedzią i stosownie do planu konferencji nadesłanego w korespondencji przez Prezesa PTF Pana Marka Kiljańskiego, Pan Bartosz Sikorski, stawił się przed godzina 15-tą w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Jego zaniepokojenie wzbudziła atmosfera wskazująca na koniec konferencji.

Pan Prof. Zbigniew Śliwiński, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, zapytany o miejsce obrad  poinformował, że panel odbył się w dniu poprzednim. Właściwie nie wykazał zainteresowania przybyciem Członka Zarządu SFP.  Wychodząc z konferencji, wskazał na Pana Prezesa PTF, jako osobę kompetentną do wyjaśnienia sytuacji. O wyjaśnienie poproszono zatem Pana Marka Kiljańskiego. Pan Prezes PTF w długim i wielowątkowym wywodzie próbował  sprowadzić rozmowę na wątki zastępcze, uciekając od odpowiedzi na zadane pytanie: Co spowodowało zmianę planu konferencji i dlaczego nikt nie poinformował o tym fakcie Zarządu SFP?

Dowiedziałem się tylko, że zaproszenie dotyczyło nie panelu, ale tylko konferencji, co stało w sprzeczności z informacjami zawartymi nie tylko w zaproszeniu wysłanym do biura SFP, a także w rozmowach telefonicznych pomiędzy Panem Markiem Kiljańskim, a Panem Aleksandrem Lizakiem i Panem Maciejem Krawczykiem, członkami Zarządu SFP.

Dowiedziałem się również, że na konferencjach często sytuacja jest dynamiczna i należy się dostosować, a zmiana planu Konferencji podyktowana była potrzebą chwili.

Generalnie nie udzielono odpowiedzi na pytanie dlaczego nie otrzymaliśmy informacji o zmianie planu, co naraziło mnie na niepotrzebna stratę czasu, zmarnowanie soboty na bezcelową podróż i poniesienie kosztów.

Pan Prezes PTF, nie przejmując się tym faktem, wrócił na konferencję.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze złe doświadczenia w próbach podjęcia rozmów z Zarządem PTF przez Zarząd SFP, uznałem takie działanie za celowe, ponieważ nie po raz pierwszy wprowadzono nas w błąd. Przykładem takich działań było spotkanie w  listopadzie 2011 r., gdy całym Zarządem SFP stawiliśmy się na zaplanowanym roboczym spotkaniu z Zarządem PTF, niezdolnym do podejmowania wiążących decyzji, o czym dowiedzieliśmy się dopiero po przyjeździe do Zgorzelca. Ówczesny Zarząd PTF zadeklarował jednak chęć i potrzebę spotkania zaraz po Walnym Zebraniu PTF, które miało odbyć się tydzień później i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu.

Jedynym pozytywnym akcentem tego wyjazdu, była rozmowa z Panem Krzysztofem Gieremkiem, Członkiem Zarządu PTF, który dołączył się do  krótkiej rozmowy z Panem Markiem Kiljańskim.

Wyraźnie poruszony sposobem potraktowania mnie przez organizatorów konferencji, wyraził ubolewanie z powodu ww. faktu.

Zaproponował również podjęcie próby doprowadzenia do spotkania Zarządów SFP I PTF, na które pozostajemy wciąż w oczekiwaniu - od listopada 2011 r. 

 

Z poważaniem

 

Bartosz Sikorski

Członek Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska   

 

 

czwartek, 08 listopad 2012 11:59

Wrześniowe uroczystości związane z „I Ogólnopolskimi Obchodami Światowego Dnia Fizjoterapii” zakończyły się jak pamiętacie wielkim sukcesem, jednak to z czym Zarząd Główny SFP musiał się zmierzyć w ostatnich 2 miesiącach, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 

Sukces konferencji „Fizjoterapia – Lepsze Życie” oraz akcji „Soboty z Fizjoterapią” spowodował, że członkowie zarządu głównego byli zapraszani na spotkania do ministerstw i innych urzędów administracji państwowej, gdzie rozmawiano i dyskutowano tematy związane z dostępnością fizjoterapii, podniesieniem i uregulowaniem statusu fizjoterapeuty, podnoszeniem jakości usług w zakresie fizjoterapii w Polsce z uwzględnieniem potrzeb chorych cierpiących na różne schorzenia oraz bieżącej i przyszłej współpracy. 

W trakcie tych pracowitych kilku tygodni odbyły się spotkania (w niektórych miejscach kilkukrotnie) z najwyższymi przedstawicielami NFZ, ZUS, PFRON, Rzecznikiem Praw Pacjenta. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.  

Równolegle współdziałamy z Fundacjami i Stowarzyszeniami Pacjentów w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska, z którym „pójdziemy” do MZ, NFZ, ZUS, PFRON oraz innych instytucji państwowych, wskazując na ogromny problem społeczny wynikający z utrudnionego dostępu do usług fizjoterapeutycznych i wątpliwej jakości świadczeń fizjoterapeutycznych w obowiązującym obecnie systemie opieki zdrowotnej. 

Jak widać wiele się dzieje.  

Teraz więc, tym mocniej niż kiedykolwiek, liczymy na Wasze wsparcie oraz przekazywanie tych pozytywnych informacji do wszystkich  

Kolegów i Koleżanek Fizjoterapeutów.

piątek, 29 czerwiec 2012 18:30

Nasze działania w sprawie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty powoli, acz systematycznie posuwają się do przodu.

Uprzejmie informujemy, że Pan Tomasz Szymański – Poseł na Sejm RP złożył w dniu 27 czerwca 2012 r., na ręce Pani Ewy Kopacz – Marszałka Sejmu RP interpelację poselską skierowaną do Pana Bartosza Arłukowicza – Ministra Zdrowia, w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty.

Tekst interpelacji w załączniku poniżej.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jej treścią oraz dalszego wsparcia działań stowarzyszenia. Apelujemy również o jak najszersze informowanie Kolegów i Koleżanek fizjoterapeutów o postępach w naszej wspólnej sprawie.

Wkrótce nowe, równie interesujące informacje…

Interpelacja poselska w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty - Czytaj tutaj..

czwartek, 14 czerwiec 2012 22:27

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

W ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele bardzo pozytywnych rzeczy związanych z naszym „fizjoterapeutycznym środowiskiem”. Miedzy innymi, tak jak już do Was wcześniej pisaliśmy, udało się złożyć do Ministerstwa Zdrowia nasz projekt „Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty”. 

Teraz trwają mozolne prace nad zjednaniem sobie poparcia dla ustawy, wśród parlamentarzystów oraz innych opinio- i decyzjo- twórczych gremiów. 

W związku z powyższym członkowie Zarządu Głównego spotkali się z kilkorgiem parlamentarzystów, którym w bezpośredniej rozmowie prezentowali argumenty jakie przyświecają naszej inicjatywie oraz jakie korzyści dla pacjentów i całej ochrony zdrowia w naszym kraju, przyniesie uchwalenie ustawy o zwodzie fizjoterapeuty.

Odbyły się również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz inicjowane są rozmowy z konsultantami krajowymi różnych dziedzin medycznych.

W celu podniesienia świadomości naszego społeczeństwa w zakresie fizjoterapii, zarząd główny SFP podjął się koordynacji i organizacji, w dniu 8 września 2012 „I Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii”. Obchody te, będą zorganizowane po raz pierwszy w naszym kraju. Szczegółowy plan obchodów jest już „dopinany na ostatni guzik” a dokładne informacje będą do Was przesłane w oddzielnym liście.

Tak więc dzieje się dużo i to dużo pozytywnego. Mamy nadzieję, że nasze wspólne starania aby status naszego zawodu zyskał właściwą mu pozycję i rangę - z korzyścią dla Pacjentów, Fizjoterapeutów oraz całej Ochrony Zdrowia - stanie się faktem.

Z poważaniem

Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 
sobota, 12 maj 2012 11:25

Szanowna Koleżanko i Szanowny Kolego,

Z radością informujemy Was, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2012, został złożony w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia „Projekt Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty” przygotowany, po wielu dyskusjach i konsultacjach, na prośbę Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, przez wyspecjalizowaną warszawską kancelarią prawną (ma na koncie kilka przyjętych ustaw medycznych oraz nowelizacji). 

Projekt ustawy został złożony jako projekt środowiska polskiej fizjoterapii.

Złożenie projektu jest zakończeniem kolejnego etapu działania w kierunku uchwalenia Ustawy. Zarząd zdaje sobie sprawę, że pozostało jeszcze bardzo dużo pracy zanim nasze działania zakończą się pełnym sukcesem.

Oznacza to, że zaczynamy kampanię na rzecz naszej wspólnej ustawy. Jako Zarząd FP bardzo liczymy na Waszą aktywną pomoc w tym przedsięwzięciu, istotnym zarówno dla nas jak i naszych pacjentów. 

Rozmawiajcie z pacjentami, koleżankami i kolegami, polecajcie śledzenie naszej strony internetowej, gdzie regularnie będziemy zamieszać informacje o postępie naszych działań.

Poniżej zamieściliśmy sprawozdanie z naszych prac odnośnie ustawy, począwszy od sierpnia 2011 do dzisiaj, list intencyjny do Ministra Zdrowia, listy do instytucji państwowych z prośbą o poparcie naszego projektu.

Najbliższe miesiące to ważny czas dla naszej grupy zawodowej. Przyczyńmy się wspólnie do wprowadzenia tak długo oczekiwanych regulacji prawnych i doprowadźmy do tego, aby uzyskać należny szacunek społeczny.

 

Powalczmy wspólnie dla dobra naszych pacjentów...

 

Z poważaniem,

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

 

 

1. List do Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2012. Zobacz
2. Projekt Ustawy o wykonywaniu zawodu Fizjoterapeuty (27.04.2012) Zobacz
3. Relacja z pracy nad ustawą z dnia 27.04.2012 Zobacz
4. Potwierdzenie złożenia projektu Ustawy Zobacz
5. List do konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii p. Śliwińskiego z dnia 27.04.2012 Zobacz
6. List do Zarządu PTF z dnia 27.04.2012 Zobacz